PROGRAM WYBORCZY KWW „LEPSZE JUTRO DLA GMINY LUBASZ”
„RAZEM W DOBRYM KIERUNKU”
W kadencji 2018-2023 zamierzamy:

Kontynuować realizację Strategii Rozwoju Gminy i kluczowych inwestycji, które są w niej określone.
Poprawiać infrastrukturę drogową i chodniki wykorzystując m.in. alternatywne  metody przebudowy dróg gruntowych na utwardzone.
W dalszym ciągu rozbudowywać oświetlenie gminy.
Rozbudowywać monitoring uliczny tak, by zapobiegać dewastacjom mienia publicznego i zwiększać  bezpieczeństwo na ulicach Lubasza.
Sukcesywne rozbudowywać infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, w szczególności zmodernizować Stację Uzdatniania Wody w Lubaszu.
Wdrażać  programy związane z ochroną środowiska, w tym wymiany pieców.
Przebudować  strażnicę OSP w Lubaszu.
Poprawić warunki na stadionie w Lubaszu.
Kontynuować rekultywację Jeziora Dużego oraz poprawiać stan infrastruktury rekreacyjnej.
Doskonalić placówki oświatowe tak, by dzieci i młodzież w naszej Gminie miały równe szanse edukacyjne,  czuły się bezpiecznie, osiągały sukcesy i radzić sobie we współczesnym świecie.
Tworzyć warunki do podejmowania aktywności zawodowej przez naszych mieszkańców, w tym  do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Poprawić dostępność Urzędu Gminy m.in. poprzez instalację windy zewnętrznej.
Sfinalizować projekt budowy miasteczka ruchu drogowego i pięciu placów zabaw.
Kontynuować owocną współpracę z Radami: Przedsiębiorców, Rolnictwa i Leśnictwa, Młodzieżową, Sportu.
Wspierać oddolne inicjatywy aktywnych mieszkańców i mieszkanek, poszerzając ofertę kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tworzyć warunki do aktywnej rehabilitacji i wsparcia osób potrzebujących.
Korzystać z dostępnych środków unijnych i krajowych na rzecz rozwoju Gminy Lubasz.
Ponadto stawiamy na jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury, którą zbudowaliśmy do tej pory.
Brandon Fusco Jersey 
Facebook